§1 Postanowienia wstępne

1. Darowizny zbierane z użyciem strony internetowej https://www.oksymoron.org.pl gromadzone są przez Fundacja Oksymoron z adresem przy ul. Sikorskiego 91, 35-304 Rzeszów wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000966278, posiadające NIP 8133878450 oraz REGON 521989128 jako Fundacja.

2. Niniejszy regulamin ma na celu określenie zasad świadczenia przez Fundację usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony www.oksymoron.org.pl przekazywania darowizn pieniężnych na działania statutowe Fundacji.

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą z funkcjonalności przekazania Fundacji darowizny.

4. Płatności online odbywają się za pośrednictwem operatora płatności PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulavard Royal, L-2449 Luksemburg, Numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349, Numer VAT: LU22046007. W przypadku braku możliwości zalogowania się do swojego konta PayPal, można skontaktować się z operatorem płatności, wysyłając wiadomość e-mail na adres: zapytanie@paypal.com

5. Przekazując darowiznę Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

6. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie https://oksymoron.org.pl/regulamin-darowizn-fundacji-oksymoron.

§2 Zasady przekazywania darowizn na stronie www

1. Darowiznę można przekazać po kliknięciu „Przekaż darowiznę” na stronie https://oksymoron.org.pl/, w zakładce „Darowizny”. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.

2. Przekazywanie darowizn odbywa się za pośrednictwem operatora płatności wskazanego w §1 ust. 4 Regulaminu.

3. Darowiznę można wpłacać za pomocą:

a) konta paypal

b) przelewu elektronicznego,

c) systemu płatności mobilnych BLIK;

d) karty płatniczej (kredytowej lub debetowej);

e) przelewu tradycyjnego.

4. Przekazując darowiznę Darczyńca może wpisać dowolną wybraną przez siebie kwotę w pole „Wpisz kwotę darowizny (PLN):”.

5. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określa regulamin Operatora płatności dostępne na stronie https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/apm-tnc.

§3 Zgłaszanie reklamacji oraz zwroty darowizny

1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny, należy je zgłosić Fundacji pod adresem e-mail: biuro@oksymoron.org.pl. Każda reklamacja będzie rozpatrywana indywidualnie.

2. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z ich postanowieniami. W zakresie, w jakim wadliwość realizacji świadczenia wynikła ze sposobu przekazywania płatności, wszelkie reklamacje Darczyńca zgłosić powinien ich operatorowi, na zasadach określonych pod adresem: https://www.paypal.com/pl/smarthelp/complaints.

3. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca ma prawo żądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy wysłać wiadomość na adres e-mail: biuro@oksymoron.org.pl. W temacie wiadomości należy umieścić: „Zwrot darowizny”.

4. Wpłata darowizny, po potrąceniu kosztów przelewu, zostanie zwrócona na rachunek bankowy Darczyńcy, z którego została dokonana płatność, w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia do Fundacji.

§4 Dane osobowe

1. Fundacja Oksymoron jest administratorem danych osobowych Darczyńców. Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – dalej jako RODO) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przekazanie darowizny.

3. Przetwarzanie danych osobowych ma na celu:

a) realizację żądania dotyczącego przekazania darowizny (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – w szczególności z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości stowarzyszeń i przeciwdziałania praniu pieniędzy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) realizacje prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością statutową, w tym m.in. poprzez podziękowanie Darczyńcy za wpłatę, kontakt z Darczyńcą w przypadku problemów z obsługą darowizny lub potwierdzenie wpłynięcia płatności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Fundacja gromadzi następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail i kwotę darowizny.

6. Fundacja gromadzi dane osobowe Darczyńców do momentu utraty ich przydatności, przy czym przez okres nie dłuższy niż obowiązujące przepisy regulujące przedawnienie roszczeń i zobowiązań podatkowych.

7. Fundacja nie gromadzi i nie przetwarza w swoim systemie informatycznym danych z kart płatniczych Darczyńców.

8. Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Fundację oraz przynależnych Darczyńcom prawach znajduje się w Polityce Prywatności.

§5 Postanowienia końcowe

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany Regulaminu wchodzić będą w życie wraz z ich ogłoszeniem (opublikowaniem na podstronie, o której mowa w §1 ust. 6 powyżej) i obowiązywać będą w odniesieniu do darowizn wykonanych po momencie wprowadzenia w/w zmian.

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Czytaj więcej na: https://oksymoron.org.pl/darowizny/